Εκτύπωση PDF

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

             ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ4446/16 - ΑΡΘΡΟ 52  ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  1.1.16  ΣΤΙΣ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ.

 N.4446/16  -  Άρθρο 52

 Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής: «

3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.

 4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα»