Εκτύπωση PDF

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΠΡΟΣΟΧΗ Σ΄ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ, ΕΩΣ 31.12.16.  ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. 

 

 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ" αναφέρονται τροποιήσεις διατάξεων που αναφέρονται στα Τεχνικά Επαγγέλματα.

 

    Μία από τις κυριότερες τροποποιήσεις αναφέρεται στο άρθρο 16 "Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών» και αφορά στον προσδιορισμό νέας

προθεσμίας για την αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών έως τις  31-12-2016

 

Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 16 
Αντικατάσταση υφιστάμενων Αδειών 
Το άρθρο Το 112 του Ν. 4314/2014 (Α'265) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 112 1. προσδιοριζόμενη προθεσμία: Η ΓΙΑ ΤΗΝ αντικατάσταση Αδειών: Η αναγγελιών κατά ΤΑ προβλεπόμενα ΣΤΟ άρθρο Το 9 του Π.δ. 112/2012 (Α '197),
 

στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α 'του Π.δ. 113/2012 (Α '198), στο άρθρο 9 του Π.δ. 114/2012 (Α '199), στα άρθρα 13 και 21 του Π.δ.115/2012 (Α '200)

και στο άρθρο 9 του Π.δ. 1/2013 (Α '3), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται στις 31.12.2016.
2. Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166 / Φ.Γ.9.6.4 (Η) / 3.5.2013 (Β '519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3982/2011

για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας , το οποίο αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης . 
3. Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 112/2012 (Α '197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α 'του Π.δ. 113/2012 (Α '198),

στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του Π.δ. 115/2012 (Α '200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 1/2013 (Α '3), καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα

στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.δ. 114/2012 (Α '199). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα

στο άρθρο 8 του Π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του Π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του Π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του Π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του Π.δ. 114/2012. 
Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας , συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί ».

 

 ΠΟΕΜ