Εκτύπωση PDF

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΘΕΜΑ:  ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    Π.Ο.Ε.Μ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 Συνάδελφοι,

           Η Π.Ο.Ε.Μ   ξεκίνησε τη   συνεργασία  της με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ   «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων»., με άξονα  τη δημιουργία ενός Δικτύου Πανελλαδικής εμβέλειας δωρεάν παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής  σε εργαζόμενους, στα πεδία που αφορούν  τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:

-         Θα επεξεργάζεται υποβληθέντα ερωτήματα των εργαζομένων, μέσω της Φόρμας Υποβολής Ερωτήματος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 

-         Θα παρέχει στο Σημείο Υποστήριξης το Πληροφοριακό ή/και Συμβουλευτικό υλικό, το οποίο συντάσσεται από την αντίστοιχη ομάδα έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

-         Θα υποστηρίζει την υλοποίηση των συναντήσεων ομαδικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τη διαθεσιμότητα των στελεχών του.

 Η Π.Ο.Ε.Μ.:

-         Στελεχώνει το Σημείο Υποστήριξης για την παροχή των υπηρεσιών του Δικτύου,

      για την παροχή των υπηρεσιών του Δικτύου, το περιεχόμενο των οποίων   

      διαμορφώνεται από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

                      Ειδικότερα:

o        Θα συλλέγει, καταγράφει και αποστέλλει στην αρμόδια ομάδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προς επεξεργασία, τα ερωτήματα των εργαζομένων.

o        Θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Σωματείων για τις ανάγκες διάδοσης του σχετικού Πληροφοριακού ή/και Συμβουλευτικού υλικού (σε θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης) το οποίο συντάσσεται από την αντίστοιχη ομάδα έργου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

o        Θα υποδεικνύει πιθανές ομάδες πολιτών για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, σύμφωνα πάντα με την εξέλιξη του έργου.

-         Θα φροντίζει για τη διάδοση λειτουργίας του Σημείου Υποστήριξης, με κάθε πρόσφορο μέσο.

-          Θα πρέπει  οι εργαζόμενοι ή τα Σωματεία να στέλνουν στις ειδικές φόρμες τα ερωτήματά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ο.Ε.Μ (poem@otenet.gr).

Σ.Σ: Oι παρεχόμενες υπηρεσίες του Σημείου Υποστήριξης διέπονται από τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το πλαίσιο συνεργασίας υπόκειται στους κανόνες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα).

 Π.Ο.Ε.Μ