Εκτύπωση PDF

ΘΕΜΑ : «Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν».

ΣΧΕΤ. : α) Εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 7/2014, 26/2014.

β) Το Γεν. Έγγραφο Ε40/144/4-3-2014 της Διοίκησης του

Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

γ) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α (εγκ. 26/2014).

Με την υπ’ αριθ. 7/15.1.2014 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α΄) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει γι’ αυτούς στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013).

Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των

ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17-2-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε με το Ν.3655/2008, αποτελεί ασφαλιστικό Οργανισμό Πρόνοιας ο οποίος παρέχει Εφάπαξ βοήθημα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Α. Από τις παρ. 1 και 2 του ν.4225/2014 προβλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-12-2013 υπέρ των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος.

Στην έννοια, «για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.», νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει εισφορές (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα).

Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρόμων (Αναβάτες Δρομώνων Ίππων, Προπονητές) του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Κατά συνέπεια :

1. Aπό 1/12/2013 και εφεξής η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών θα γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ. , (ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, βάση υπολογισμού αποδοχών,) σε ξεχωριστή εγγραφή (2η εγγραφή) με διακριτό ΚΑΔ ανά τομέα ΤΑ.Π.Ι.Τ., Κωδικό Ειδικότητας (νέος – παλαιός) και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης.

2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών θα γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

3. Οι εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που θα εισπράττονται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν αποδίδονται στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. με το σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών που ισχύει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Β. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, από μισθολογική περίοδο απασχόλησης 1/12/2013 και μετά, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. + E.T.E.A. + ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ.λ.π.), έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλώνοντας την μισθολογική περίοδο που αφορούν, τον Α.Μ.Ε. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ. εργοδότη.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως κάθε φορά ισχύει).

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., για εργοδότες Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. + ΤΑ.Π.Ι.Τ.+Ε.Τ.Ε.Α.), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως κάθε φορά ισχύει).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟ 1-12-2013.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από 1-12-2013 και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή, (2η εγγραφή) ανά απασχολούμενο, τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία :Τύπος Αποδοχών, Αποδοχές, Ημέρες ασφάλισης, Πακέτο Κάλυψης, αναλογούσες εισφορές κλπ.

Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δημιουργηθεί για κάθε έναν Τομέα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας και διακριτός Κωδικός Ειδικότητας (ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ο ασφαλισμένος) που θα οδηγεί σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ως κατωτέρω :

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

ΚΑΔ : 0014 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας : 000109 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπάλληλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους».

Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

                        I) ΚΠΚ: 027 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (1%).

 

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων. (Σχετ. Εγκύκλιος 13/2013 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.(4%)

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/92 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/04.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000109

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TΟY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

027

(1%ασφ.)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024

(4%ασφ.)

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Απασχολούμενος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, σε επιχείρηση συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων, οχημάτων με ΚΑΔ 5020 και με κωδικό ειδικότητας 733060 (φανοποιοί , φαναριτζήδες οχημάτων) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 102 ( Σύνταξη, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:


ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

5020

0014

0014

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

733060

000109

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

102

027

024

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

165,00

10

40

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

284,00

-

-

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

449,60

10

40

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

449,60

10

40

 

 

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.