Εκτύπωση PDF

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα. 17  Ιουνίου 2013, .οι υπογράφοντες αφ΄ ενός  κ.κ. Γεώργιος Καββαθάς και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Αθανάσιος Νικολόπουλος και Χρήστος Ευαγγέλου, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων,Μοτοσυσκλετών «ΕΟΒΕΑΜΜ» και Χαράλαμπος Αντωνογιαννάκης και  Θεόφιλος Παγιάτης ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Σιδηροκατασκευαστών «ΠΟΒΑΣ». Αφ΄ ετέρου οι Ιωάννης Στεφανόπουλος  και Παντελής Παπαβασιλείου, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ» όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας  Σ.Σ.Ε, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών και  υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων  παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που  υπεγράφη  στις 16 Οκτωβρίου 2010  και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπουν για όλους τους εργαζόμενους  του κλάδου  και ίσχυε έως  την 15/5/2013 εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος  ακόμη  δηλαδή έως 15/5/2014, χωρίς καμία μεταβολή  σε όλα τα προβλεπόμενα (μισθούς , επιδόματα, τριετίες κ.λ.π) όπως είχαν διαμορφωθεί την 14/2/2013,  δηλαδή  χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις  και ωριμάνσεις της ως άνω σύμβασης.

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

Ε.ΟΒΕ.Ε.Α.Μ.Μ                                       Π.Ο.Ε.Μ                                 ΓΣΕΒΕΕ

 

 

Α.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                               Ι.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ        Γ.ΚΑΒΒΑΘΑΣ

 

 

 

ΧΡ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                     Π.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         Ν.ΣΚΟΡΙΝΗΣ

 

 

Π.Ο.Β.Α.Σ

 

Χ,ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                        Θ.ΠΑΓΙΑΤΗΣ