Εκτύπωση PDF

                     

    

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Συμμετοχής στο Μητρώο Αξιολογητών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.)Για τις εξετάσεις αδειοδότησης του Νόμου 3982/2011(ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011). Αγαπητοί Συνάδελφοι,όπως γνωρίζετε με τον νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) καθορίζονται διαδικασίες απλοποίησης των Τεχνικών επαγγελμάτων, των εξετάσεων για την χορήγηση αδειών, την σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών  κ.λπ..Με βάση αυτό τον νόμο έχουν συνταχθεί τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) για διάφορα επαγγέλματα, όπως και για το δικό μας επάγγελμα με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ,  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».Τα σχέδια των Π.Δ. ήδη βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσής τους.Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του προαναφερόμενου νόμου οι εξετάσεις αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές (οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη) στην έδρα της Περιφέρειας. Το ένα μέλος των εξεταστικών επιτροπών είναι εκπρόσωπος της οικείας Ομοσπονδίας.

Ο Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας πρέπει να έχει άδεια για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών θα επιμορφωθούν (ενημερωθούν) σύμφωνα με το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης που  θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό και προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5.Με βάση  τα παραπάνω και προκειμένου να συγκροτήσουμε το Μητρώο Αξιολογητών της Ομοσπονδίας μας σε κάθε περιφέρεια.

ΚαλούμεΤους συναδέλφους  των τοπικών σωματείων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας καθώς και τους συνταξιούχους συναδέλφους,  να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (τα οποία φαίνονται στην αίτηση συμμετοχής), προκειμένου να ενταχθούν στο αντίστοιχο Μητρώο κατά Περιφέρεια.

Η Αίτηση με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν προσωπικά  στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας «Ομ. Σκυλίτση 6 – 18531 Πειραιάς».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις Αιτήσεις Συμμετοχής από τα γραφεία της Ομοσπονδίας ή  των Τοπικών Σωματείων καθώς και από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας στη διεύθυνση: http://www.e-poem.gr .                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣτο μητρώο αξιολογητών   της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΕργατοϋπαλλήλων  Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.)για τις εξετάσεις αδειοδότησης που ορίζονται στοΝόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011) 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επώνυμο Οδός/αριθ. 
Όνομα Πόλη 
Όνομα πατρός Τ.Κ. 
Ημ/νία γέννησης Νομός 
Α.Φ.Μ. Τηλ.Κιν.                         Σταθ. 
Α.Δ.Τ. e-mail 
Δ.Ο.Υ.  Fax 
Κατεχόμενη άδεια ή άδειες1.3.
2.4.
     
    Συνοδευτικά στην παρούσα Αίτηση : 
1. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ……………………………………¨
2.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ………………………………...¨
3. Αντίγραφο της κατεχόμενης άδειας ή αδειών ……………………..¨
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ……………………………………¨

(Ότι δεν έχω εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με αδειοδοτούμενους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς για την διενέργεια εξετάσεων και δεν έχω συγγενικό δεσμό μέχρι και 6ου βαθμού με τους εξεταζόμενους για την απόκτηση της άδειας)                                                                          Ημερομηνία  ..../……/2012   

                                                                        Ο  ΑΙΤΩΝ    

                                                                       (Υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
1ΑΤΤΙΚΗΣ ¨
2ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ¨
3ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ¨
4ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ¨
5ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ¨
6ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ¨
7ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ¨
8ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ¨
9ΗΠΕΙΡΟΥ¨
10ΚΡΗΤΗΣ¨
11ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨
12ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ¨
13ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ¨
   Έχοντας υπόψη τo  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ): «ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»,  δηλώνω τα παρακάτω σύμφωνα και με την άδεια ή άδειες που κατέχω.  Σημείωση: H δήλωση των αδειών της επόμενης σελίδας, θα γίνει σύμφωνα με την νέα ονοματολογία των αδειών.  Στο παράρτημα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε την αντιστοίχηση των παλαιών με τις νέες άδειες.              
α/αΕπαγγελματική Δραστηριότητα                       Άδεια Επιλογή                                                      
  1Εκτέλεση έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας που αφορούν ηλεκτρ/σεις και οξυγον/σειςΑρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ Τάξεως.                                              
 
¨
  2Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ Τάξεως ¨
  3Αρχιτεχνίτη ΗλεκτροσυγκολλητήΒ΄ Τάξεως ¨
  4Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξεως ¨
    Σημείωση:
  • Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ Τάξης ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές εξετάσεων για την χορήγηση άδειας ανώτερης βαθμίδας όπως της άδειας  Α΄ Τάξης.
  • Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ Τάξης μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Β’ Τάξης καθώς και Α΄ Τάξης.

          Ο Δηλών

                                                                                                                           (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

 

                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
  

 Αρχική άδεια του Π.Δ. 16/3/1950

 

                  Νέα άδεια

Οξυγονοκολλητής Α΄ Τάξης

 

Αρχιτεχνίτης Οξυγονοκολλητής

 Α΄ Τάξης

Ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ Τάξης

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής

Α΄ Τάξης

Οξυγονοκολλητής Β΄ Τάξης

 

Αρχιτεχνίτης Οξυγονοκολλητής

Β΄ Τάξης

Ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ Τάξης

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής

Β΄ Τάξης

  Σημείωση:  Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει ότι η προϋπηρεσία που διαθέτει ο Οξυγονοκολλητής ή Ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ Τάξεως κατά την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, προσμετράτε για την απόκτηση άδειας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξεως.   

 

 

 

 

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail:

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Δεν έχω εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε

μορφής  με αδειοδοτούμενους από τον  ΕΟΠΠΕΠ φορείς  για την διενέργεια εξετάσεων και δεν έχω συγγενικό

δεσμό μέχρι και 6ου βαθμού με τους εξεταζόμενους για την απόκτηση της άδειας.

 

Ημερομηνία: 

 

Ο – Η Δηλ.        

 

 

 

(Υπογραφή)     

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

      
 
lenatsaliki 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εμφάνιση λεπτομερειών
8
% πλ      ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                       ……………………………

 

ONOMA     :                       ……………………………

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:            …………………………...

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  …………………...............

 ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ:  ……………………………  
  

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

              

 

 

 

 

 

 

   ήρες
Χρήση 0,9 GB από