Εκτύπωση PDF

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ

 

              ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ   Α  ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ

 

 

1.ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ     

   Ν.1599/86

   Συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο.

   Διαμένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος......................

 

2. ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15  (ΠΡΑΣΙΝΟ) Ή ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

    ΕΦΟΡΙΑΣ

 

4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

    ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  81722226

    Β ΤΑΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ :15

    A ΤΑΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ :30

 

5.ΠΤΥΧΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΩΝ

   (στην περίπτωση που υπάρχουν)

 

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

   α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ

   Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκδίδονται από τον εργοδότη υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου από τον οικείο ΕΠΟΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χρόνος – ειδικότητα απασχόλησης) ύστερα από γνωμοδότηση από το οικείο  Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.

   β) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1.Βεβαίωση από το οικείο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον 

  Κλάδο

2. Βεβαίωση της Εφορίας

3. Τιμολόγια  ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

4. Άλλα πρόσφορα στοιχεία

 

7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά  τοποθετούνται σε φάκελο με αυτιά και κατατίθενται στο πρωτόκολλο των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων των διευθύνσεων βιομηχανίας.